“Pluriversaalit keskustelut: anti-/epä-/post-ekstraktivistinen kulttuuri” / “Pluriversal conversations: anti-/non-/post-extractivist culture” (workshop)

Pluriversal Radion järjestämä kaksipäiväinen kokous kiitokset akcg (anna kindgren and carina gunnars), Elin Már Øyen Vister, mirko nikolić

Two-day meeting organised by Pluriversal Radio: akcg (anna kindgren and carina gunnars), Elin Már Øyen Vister, mirko nikolić

29.-30. marraskuuta 2019 / 29 – 30 November 2019

Generaattori, Kajaani / Vaara-kollektiivi workspace, Kajaani

Kutsu:

Kollegat, ystävät, kumppanit,

Kutsumme teidät puhumaan/pohtimaan/jakamaan ajatuksianne siitä, miten voimme työskennellä ja miten työskentelemme ilman ekstraktivismia ja sitä vastaan taiteen/tutkimuksen/kulttuurin toimijoina ja suhteessa sosiaaliseen ja luonnolliseen ympäristöömme.

Ekstraktivismilla yleensä viitataan talouspoliittiseen malliin, joka pohjaa niin sanottujen “luonnonvarojen” massiiviseen hyväksikäyttöön, erityisesti kaivosteollisuuden, intensiivisen metsätalouden, kalatalouden, maatalouden, energiantuotannon, yms. kaltaisilla aloilla. Näiden yhteissummana ja niiden lisäksi näemme ekstraktivismin luontosuhteen ja ihmisten välisten suhteiden järjestämisen operatiivisena logiikkana; se operoi binäärisenä imperatiivina: ”ekstraktoi tai tule ekstraktoiduksi”, ota tai tule otetuksi. Se on valikoima käytäntöjä, jotka perustuvat yhdensuuntaiseen, ilman suostumusta toteutettuun vallan haltuunottoon Maa-laisilta aitaamisen, omistamisen, kaivamisen, taloudellistamisen, toksisuuden kautta. Näin ollen, ja kuten post- ja dekoloniaaliset, alkuperäiskansoihin kuuluvat ja feministiset kirjoittajat ovat runsain mitoin osoittaneet, ekstraktivismi on kapitalistisen kolonialismin ja imperialismin ja niiden hierarkkisten rasismin, seksismin ja spesismin tekniikoiden ytimessä. Ekstraktivismi todentuu usein myös järjestäytymisen ja työn tavoissa taiteen, tiedon tuottamisen ja kulttuurin aloilla. Miten me maan/veden/ilman yhteisöjen jäseninä kieltäydymme hyväksymästä ekstraktivistista imperatiivia, ja sen sijaan työskentelemme ja elämme yhdessä vuorovaikutteisin, mutualistisin ja epäekstraktiivisin tavoin?

Jo useamman vuoden ajan olemme työryhmänä ja yksilötasolla olleet mukana osallistujina/dokumentoijina/todistajina “ekstraktivismin raja-alueilla” (“frontiers of extraction”; Jason Moore) Suomessa ja muualla Pohjolassa ja Euroopassa. Viime syksynä perustimme “Pluriversal Radio” -kollektiivin, verkossa toimivan tilan, jossa dokumentoida vastarinnan ääniä sekä solidaarisuutta Fennoskandian/Sápmin, Kaakkois-Euroopan, Kanadan ja muiden ekstraktivististen operaatioiden kohteeksi joutuneiden paikkojen ja alueiden kanssa. Radiokanava kasvaa antoisista keskusteluista teidän ja monien muiden yksilöiden ja organisaatioiden kanssa. Nähdäksemme aikamme vaatii, että jatkamme tätä työtä ja näiden aiheiden ruotimista. Pluriversaalissa, queer-/feministisessä/dekolonisatiivisessa hoivan ja vastavuoroisuuden hengessä haluamme nyt kutsua teidät jatkamaan työtä Kajaanissa (Kainuussa).

Haluaisitko/pystyisitkö osallistumaan kanssamme?

Rekisteröidy lähettämällä sähköpostia osoitteeseen: we@pluriversal.radio

Invitation:

Colleagues, friends, companions,

we would like to invite you to talk/think/share together about how we can and how we do work without and against extractivism, among us as actors in art/research/culture, and in relation to our social and natural surroundings.

Extractivism is the word usually related to economic-political model based on vast removal of so-called ‘natural resources,’ notably in industries such as mining, intensive forestry, fishing, agriculture, energy, etc. Together and more than this, we see extractivism as an operative logic of organising relations with nature and among humans; it works as a binary imperative: “extract or get extracted,” take or be taken. It is a set of practices based on unilateral non-consensual appropriation of power from earth bodies through enclosure, property, digging, financialisation, toxicity. Therefore, as amply demonstrated by post-/de-colonial, indigenous and feminist authors, extractivism is at the core of capitalist-colonialism and imperialism, and its hierarchical techniques of racism, sexism, specieism. Many times extraction also happens in the modes of organising and work in arts, knowledge production and culture. As members of earth/water/air communities, how do we decline the extractivist binary logic, and instead work and live together in reciprocal, mutualistic and non-extractive ways?

For some years now, we – as a workgroup and individually – have been involved in attending/documenting/witnessing the “frontiers of extraction” (Jason Moore) in Finland and elsewhere. Last autumn we founded a collective practice called “Pluriversal Radio,” an online space to document voices of resistance and solidarity with places and bodies exposed to extractivist operations in Fennoscandia/Sápmi, South-East Europe, Canada, and beyond. The radio grows from generous conversations with you and many other persons and organisations. The times, we think, demand that we continue working and discussing these matters. In the pluriversal queer/feminist/decolonial spirit of care and mutuality, now we would like to invite you to continue in Kajaani (Kainuu).

Would you like/be able to join us?

Please register by sending an e-mail to: we@pluriversal.radio